Disclaimer


Het samenstellen van deze website is gebeurd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Voor eventuele onvolledigheden en onjuistheden met betrekking tot de beschikbare informatie op de website, op welke grond dan ook, draagt bouwtekening-maken.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

Eventuele klachten over de afwikkeling van een opdracht, kunt u melden via het contactformulier. Bouwtekening-maken.nl zal in dat geval haar best doen een bemiddelende rol te spelen tussen u en de tekenaar.

Door derden aangeboden informatie
Voor eventuele door derden aangeboden informatie op de website, aanvaardt bouwtekening-maken.nl geen enkele aansprakelijkheid. Onder deze informatie valt onder meer, maar niet uitsluitend, het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor schade, direct of indirect, ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website, aanvaardt bouwtekening-maken.nl geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrecht

Op zowel de presentatie als de inhoud van de website berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets ervan mag gebruikt worden door derden, zonder dat vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van bouwtekening-maken.nl. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Hieronder valt onder meer het reproduceren door middel van offset, fotokopie, microfilm of druk of in enige andere elektronische, digitale, optische of andere vorm. Dit geldt zondig in aanvulling op het auteursrecht. Het reproduceren (I) ten behoeven van een onderneming, instelling of organisatie of (II) voor eigen studie, gebruik of oefening welke niet uitsluitend prive van aard is of (III) voor het overnemen in enig week-, dag- of nieuwsblad of tijdschrift (zowel in digitale als papieren vorm) of in een RTV-uitzending is verboden.

Uw privacy
Wij vinden uw privacy erg belangrijk. In ons privacybeleid kunt u vinden hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.