Algemene informatie

Voordat er een bouwproject gestart kan worden zijn er bouwtekeningen nodig. Van ontwerp tot aan realisatie worden zes fasen doorlopen, waarbij verschillende bouwtekeningen nodig zijn.

Fase 1: de bestaande situatie
Bij uitbreiding of verbouwing van bestaand gebied is er een tekening nodig van huidige situatie.

Fase 2: schets- en voorlopig ontwerp
Als de tekeningen uit fase 1 klaar zijn wordt er een schetsontwerp gemaakt. Is er geen bestaand gebouw, dan wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit wordt voorgelegd aan opdrachtgever en belanghebbenden, vaak wordt dit ontwerp ook voorgelegd aan de gemeente.

Fase 3: definitief ontwerp
Nu worden er concrete besluiten genomen, technische aspecten, kleur, materiaal en afwerking komen aan bod. Bij deze fase hoort een constructietekening.

Fase 4: bouwaanvraag
Schakelt u ons in voor het maken van een bouwtekening, dan vragen wij ook een vergunning voor u aan. De tekeningen in deze fase moeten informatie tonen over afmetingen van deuren, ramen, trappen en balustraden. Detailtekeningen zijn noodzakelijk.

Fase 5: bouwvoorbereiding/bestekfase
Als de vergunning is gekregen kan begonnen worden met de bouw. Dit wordt de bestekfase genoemd. Tekening in deze fase moeten bruikbaar zijn voor de aannemer, het betreffen bouwvoorbereidingstekeningen.

Fase 6: uitvoering/werkfase
Na akkoord te zijn gegaan met de prijs van de aannemer wordt er een contract gesloten. De uitvoeringsfase begint. Werktekening en bouwtekening zijn in deze fase van groot belang.

Hebt u bouwtekeningen nodig? Dien dan nu een aanvraag in!

Alvorens gestart kan worden met de bouw van een project, zijn bouwtekeningen nodig. Vanaf het ontwerp van een gebouw tot aan de realisatie daarvan, worden over het algemeen zes fasen doorlopen, waarbij vijf verschillende bouwtekeningen nodig zijn. Deze fasen worden hieronder beschreven.

Fase 1: de bestaande situatie
Betreft het project de uitbreiding of verbouwing van een bestaand gebouw, dan dient er eerst een tekening gemaakt te worden van de huidige situatie. Deze tekening wordt gebruikt als uitgangspunt bij het maken van plannen voor de uitbreiding of verbouwing. In enkele gevallen zijn de oorspronkelijke tekeningen van een gebouw nog aanwezig. In dat geval kunnen deze gebruikt worden. Zijn er geen tekeningen meer, dan wordt het gebouw opgemeten en geïnspecteerd door een bouwkundig specialist. Deze kan op basis van de verkregen gegevens een geschikte tekening maken

Fase 2: schets- en voorlopig ontwerp
Als de tekeningen uit fase 1 klaar zijn, wordt begonnen aan het schetsontwerp.
Let op: indien er geen sprake is van een bestaand gebouw, dan wordt fase 1 overgeslagen en worden in fase 2 de eerste tekeningen geproduceerd. Betreft het een nieuw gebouw, dan wordt er een voorlopig ontwerp getekend. Hierin worden doorsneden, gevels en plattegronden van het nieuwe gebouw weergegeven. Het voorlopig ontwerp wordt gebruikt om voor te leggen aan de opdrachtgever en belanghebbenden. Vaak wordt een voorlopig ontwerp ook gebruikt om voor te leggen aan de gemeente. Deze moet namelijk controleren of het bouwplan voldoet aan de welstandnota en of het past binnen het bestemmingsplan.

Fase 3: definitief ontwerp

In deze fase worden concrete besluiten genomen over de indeling van het gebouw. Ook de technische aspecten komen aan bod. Er wordt nagedacht over zaken als kleur, materiaal en afwerking en hierover worden definitieve keuzes gemaakt. De tekening die bij deze fase hoort, is een constructietekening. Verder dient in deze fase het ontwerp getoetst te worden aan de eisen die weergegeven staan in het bouwbesluit.


Fase 4: bouwaanvraag

In Nederland is vaak een omgevingsvergunning (de voormalige bouwvergunning) nodig, alvorens het is toegestaan om te gaan bouwen. Een aanvraag voor deze vergunning, kunt u indienen bij uw gemeente. Indien u kiest voor onze service, dienen wij de aanvraag voor deze vergunning in. In het
Besluit Indieningsvereisten Bouwvergunning staat beschreven wat aan de gemeente voorgelegd dient te worden en aan welke eisen de voorgelegde stukken moeten voldoen. Aan de bouwtekeningen moeten worden voorgelegd aan de gemeente, worden iets strengere eisen gesteld dan aan de tekeningen die u in fase 3 hebt gekregen. De gemeente moet het bouwplan kunnen toetsen aan de huidige wetgeving. De tekeningen moeten bijvoorbeeld informatie tonen over de afmetingen van deuren, ramen, trappen en balustraden. Ook detailtekeningen zijn noodzakelijk voor de gemeente. Hieronder vallen tekeningen van belangrijke knooppunten in het gebouw.

Fase 5: bouwvoorbereiding/bestekfase

Als u alle materialen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vergunning bij uw gemeente hebt ingediend, en u hebt de vergunning gekregen, kunt u beginnen met de voorbereidingen voor de bouw. Dit wordt ook wel de bestekfase genoemd. Tekeningen die in deze fase worden gemaakt moeten bruikbaar zijn voor de aannemer. Deze moet aan de hand van de tekeningen de bouwkosten kunnen bepalen. Betreft het een grote verbouwing of een groot nieuwbouwproject, dan is het vaak noodzakelijk om aanvullende werktekeningen te laten maken. In andere gevallen voldoen bouwvoorbereidingstekeningen meestal.

Fase 6: uitvoering/werkfase

Bent u akkoord gegaan met de prijs die de aannemer heeft genoemd, dan sluit u een contract. De aannemer kan vervolgens beginnen met de volgende fase van het bouwproces. De uitvoeringsfase begint nu. Alvorens de aannemer daadwerkelijk kan gaan bouwen, heeft deze werktekeningen of bouwvoorbereidingstekeningen nodig (afhankelijk van de grootte van het project). Zelf maakt de aannemer nog aanvullende werktekeningen. Hebt u een bouwkundig bureau ingeschakeld, dan maakt deze vaak in de uitvoeringsfase matenplannen. Dit zijn tekeningen van plattegronden op zeer grote schaal, waar veel maten op staan weergegeven. De aannemer heeft deze tekeningen nodig om te kunnen bepalen waar bijvoorbeeld de muren precies moeten komen te staan. Hiernaast kan de aannemer in deze fase om aanvullende details vragen, om het bouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Op deze site kunt u bouwtekeningen aanvragen.